Υπηρεσίες Αεροφωτογραφίσεων και Επεξεργασίας Γεωχωρικών Δεδομένων

Παρά τη σημαντική εξάπλωση των δορυφόρων και των μη επανδρωμένων μέσων, η λήψη αεροφωτογραφιών από επανδρωμένα αεροσκάφη, εξακολουθεί να αποτελεί αναμφισβήτητα την πιo αξιόπιστη λύση για την παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων μεγάλης έκτασης και γενικότερα για τη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, ακρίβειας και ευκρίνειας.

Η AeroPhoto Co Ltd δραστηριοποιείται στις αεροφωτογραφικές λήψεις με τη χρήση σύγχρονων αεροσκαφών και τεχνολογικά εξελιγμένων ψηφιακών συστημάτων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητά της να αναλαμβάνει την εξ ολοκλήρου διεκπεραίωση ενός έργου, από τη συλλογή των πρωτογενών γεωχωρικών δεδομένων, μέχρι την επεξεργασία τους και την υπεύθυνη και άρτια παράδοση των αποτελεσμάτων – προϊόντων στον εκάστοτε πελάτη.

Χρησιμοποιώντας μεσαίου και μεγάλου format φωτογραμμετρικές κάμερες ταυτόχρονα με τη λήψη υψηλής πυκνότητας δεδομένων LiDAR, εξασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που παρέχουμε είναι τα πλέον κατάλληλα για τις εφαρμογές των πελατών μας.

Η AeroPhoto co Ltd, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών καλύπτοντας τους ακόλουθους τομείς:

Αεροφωτογραφίσεις με ψηφιακούς δέκτες για την παραγωγή έγχρωμων (RGB) ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας.
Φωτογραμμετρικές εφαρμογές (π.χ. Ψηφιακά Μοντέλα Επιφάνειας) με τη χρήση εναέριων 3D Laser σαρωτών (scanners) τεχνολογίας LiDAR.
Εναέρια υπερφασματική και θερμική τηλεπισκόπηση καθώς και χρήση του εγγύς υπέρυθρου (NIR) καναλιού.

Η απόκτηση των πρωτογενών υψομετρικών δεδομένων LiDAR καθώς και κατακόρυφων και πλάγιων εικόνων αποτελεί το αρχικό βήμα για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων. Τα δεδομένα μπορούν να παραδοθούν ως πρωτογενή μαζί με τις πληροφορίες βαθμονόμησης αν ο πελάτης διαθέτει την τεχνογνωσία και τα εργαλεία, ώστε να πραγματοποιήσει ο ίδιος το στάδιο της μετεπεξεργασίας, διαφορετικά αναλαμβάνουμε εμείς την ορθοαναγωγή και την πλήρη μετεπεξεργασία.

Επιπλέον παρέχονται και άλλες υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, όπως δημιουργία βάσεων γεωχωρικών δεδομένων, χαρτογράφηση με χρήση GIS, χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση μέσω εργαλείων GIS/CAD καθώς και εφαρμογές χαρτογράφησης στο διαδίκτυο. Η παράδοση των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ευρείας χρήσης μορφότυπα (DGN/DWG/DXF, SHP, ASCII, LAS/LAZ, XYZ GRID, GeoTIF/TFW, JPEG/JGW, ECW/ERS, SID/SDW κοκ).