Χαρτογράφηση Δασών

xartografisi-dason-1
xartografisi-dason-2
xartografisi-dason-3

Τα παραγόμενα από υψομετρικά δεδομένα νέφη σημείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση διαφόρων χαρακτηριστικών της βλάστησης και των δασών όπως είναι το ύψος των δέντρων, η πυκνότητα τους, η διάμετρος της κωμοστέγης, η βιομάζα, ο όγκος των νεκρών πεσμένων στο έδαφος δέντρων, η οριοθέτηση της δασικής έκτασης, οι κλίσεις και ο προσανατολισμός του εδάφους κ.α..

Η δυνατότητα της τεχνολογίας LiDAR να αποτυπώνει την κάθετη δομή, το ύψος και την πυκνότητα της βλάστησης αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για εκείνους που ασχολούνται με τη διαχείριση, παρακολούθηση και συντήρηση της χλωρίδας και των φυσικών πηγών. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά δεδομένα από ψηφιακές κάμερες δηλαδή RGB και CIR εικόνες, τότε εξάγεται περισσότερη πληροφορία αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της βλάστησης όπως η διάμετρος και το είδος.

Τα παραδοτέα δεδομένα και προϊόντα της AeroPhoto Co Ltd μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση, τη διατήρηση, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση της ανάπτυξης της βλάστησης, της καταστροφής που προκαλείται από καταιγίδες, φωτιές και την αποψίλωση, την εκτίμηση της αύξησης των ριζών, την αναγνώριση φυσικών διαδρομών, και την εκτίμηση της αξίας μιας δασικής έκτασης. Όλα τα ανωτέρω συντελούν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Πληροφορίες σχετικά με τη πυκνότητα και το ύψος της βλάστησης καθώς και της βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα για την εκτίμηση της συμπεριφοράς, διασποράς και εξάπλωσης μιας ενδεχόμενης πυρκαγιάς, και συνεπώς για την υποστήριξη επιχειρήσεων εκκένωσης. Η πλήρης συμβατότητα των παραδοτέων με εργαλεία GIS δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες περαιτέρω ανάλυσης.