3D Σάρωση Laser (LiDAR)

Τεχνολογία LiDAR

Η τεχνολογία LiDAR αποτελεί μια μέθοδο ενεργητικής τηλεπισκόπησης η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές τρισδιάστατης σάρωσης με δέσμη laser για τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας, ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακρίβειας. Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάκτηση της τρισδιάστατης δομής της επιφάνειας του εδάφους και της βλάστησης κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες φωτισμού, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση του κόστους και του χρόνου έναντι των παραδοσιακών μεθόδων με μετρήσεις πεδίου.

Τα συστήματα LiDAR ακτινοβολούν το στόχο με μια ανεξάρτητα δημιουργούμενη ενεργειακή δέσμη ακτινοβολίας, ενώ καταγράφουν παράλληλα την ανακλώμενη από το στόχο ποσότητα της μαζί με τις μεταβολές που υφίσταται το αρχικό εκπεμπόμενο σήμα από την ανάκλαση. Οι διαφορές των χρόνων επιστροφής των παλμών καθώς και των μηκών κύματος, χρησιμοποιούνται για να παραχθεί η τρισδιάστατη αναπαράσταση του στόχου και για τον υπολογισμό της ακριβούς απόστασης από το αντικείμενο. Γνωρίζοντας την ακριβή θέση και προσανατολισμό του αεροσκάφους την ίδια στιγμή είναι δυνατό να καθορίσουμε τις χωρικές συντεταγμένες καθενός επιστρεφόμενου παλμού, παράγοντας ένα συνολικό γεωαναφερμένο νέφος σημείων. Τα παραγόμενα με αυτό τον τρόπο δεδομένα, μπορούν να προβληθούν ως ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο, παρέχοντας λεπτομερή και σε βάθος γνώση για την περιοχή ενδιαφέροντος ακόμα και σε περιπτώσεις πυκνής βλάστησης.

Πεδίο εφαρμογών

Η AeroPhoto Co Ltd χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας εναέριους LiDAR σαρωτές (Riegl LMS VQ-1560i, VQ-880-G II) για τη λήψη πρωτογενών γεωχωρικών δεδομένων μεγάλων σε έκταση περιοχών ακόμα και σε περιοχές με περίπλοκο ανάγλυφο. Τα δεδομένα σε συνδυασμό με τα κατάλληλα λογισμικά θα αξιοποιηθούν μετέπειτα για την παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους και Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας υψηλής ακρίβειας. Επίσης με τη συμπληρωματική χρήση εναέριων RGB εικόνων υπάρχει η δυνατότητα της επιπλέον ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης του νέφους σημείων, μετά από εξειδικευμένη επεξεργασία, σε διάφορες κλάσεις στοιχείων όπως βλάστηση, κατασκευές, καλώδια, αγωγοί μεταφοράς ενέργειας κ.α.

Η AeroPhoto Co Ltd με την εξειδίκευση της προσφέρει υψηλής ποιότητας λύσεις σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως:

Παραγωγή ψηφιακών μοντέλων εδάφους / επιφανείας και ισοϋψών γραμμών
Απομόνωση και μελέτης εδάφους, με δυνατότητα εφαρμογής στη μελέτη και το σχεδιασμό υδρογραφικών δικτύων, οδικών ή σιδηροδρομικών έργων, ογκομέτρηση στοιχείων εδάφους (εκσκαφών, επιχωμάτων), χωροταξικό σχεδιασμό κ.α.
Χαρτογράφηση υδρογραφικού δικτύου και λεκανών απορροής, έλεγχος διάβρωσης εδαφών και αποτύπωση μεταβολών
Χαρτογράφηση ακτογραμμών
Τρισδιάστατη απεικόνιση κτιρίων και εξαγωγή αυτών σε ψηφιακή διανυσματική μορφή. Δυνατότητα προσομοίωσης πλημμυρών, θορύβου, ρύπανσης και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών
Αποτύπωση γραμμών μεταφοράς ενέργειας όπως καλώδια υψηλής τάσης, σωλήνες και αγωγοί
Τρισδιάστατη αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων για μελέτη βλάστησης και καλλιεργειών
Αξιοποίηση RGB αεροφωτογραφιών για βελτίωση της ταξινόμησης και παραγωγή ορθοφωτοχάρτη, έγχρωμου 3D μοντέλου (mesh) κ.ά.
Συλλογή δεδομένων απαραίτητων για τον κατασκευαστικό τομέα, τη διαχείριση καταστροφών, μελέτη επιπτώσεων και εκτίμηση κινδύνων

ενώ παράλληλα με την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της εγγυάται τα άριστα και ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας τελικά παραδοτέα στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της.

3D LASER (LIDAR)