Οι Συνεργάτες μας

Η Εταιρία, συνεργάζεται με ευρωπαϊκές και ελληνικές ομοειδής εταιρίες, με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια, με κρατικούς φορείς και ερευνητικούς οργανισμούς (π.χ. ESA, EUFAR), συμμετέχοντας σε μεγάλα προγράμματα που απαιτούν τη συνδρομή αεροφωτογραφικής κάλυψης.

Ειδικότερα η AeroPhoto Co Ltd συνεργάζεται με:

Συνασπισμό ευρωπαϊκών αεροπορικών και χαρτογραφικών εταιριών με σκοπό την πραγματοποίηση διεθνούς προγράμματος αεροφωτογραφίσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποτύπωση ολόκληρου του Ευρωπαϊκού, και όχι μόνο, χώρου και αποβλέπει στην παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε γεωχωρικής πληροφορία
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) για αεροπορικά ερευνητικά προγράμματα με αποδέκτη την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα
Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, μελετητικές εταιρίες, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας για την ανάληψη μεγάλων έργων αερολήψεων
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εναέριας Έρευνας (EUropean Facility for Airborne Research-EUFAR)

Συνεργάτης ή πελάτης μας είναι κάθε επαγγελματίας μηχανικός που μπορεί να προτείνει ή και να συμμετέχει σε ανάλογα προγράμματα που απαιτούν την χρήση αερολήψεων και την επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων. Επίσης η εταιρία προσφέρει βάση δεδομένων αεροφωτογραφιών που καλύπτει χρονική περίοδο των τελευταίων 15 ετών.