Πολιτική Προστασίας GDPR

Γενικά

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος καταργεί τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της ΕΕ. Έτσι και στην Ελλάδα, καταργείται ο προ ισχύσαν νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν. 2472/1997 και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρου Κανονισμού.

Η AeroPhoto Co Ltd αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στην τήρηση του προσωπικού απορρήτου και την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα).

Η Εταιρία εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ο οποίος εφεξής θα καλείται «Κανονισμός», για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενημέρωση όλων των συνεργατών και μη, που συναλλάσσονται με οποιαδήποτε ιδιότητα με την Εταιρία, αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του.