Πιστοποιήσεις

Η AeroPhoto Co Ltd μετά από επιτόπιους ελέγχους, πιστοποιήθηκε κατάλληλη για τη διαχείριση απόρρητων και διαβαθμισμένων δεδομένων σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) με επίπεδο διαβάθμισης NATIONAL – EU – NATO SECRET.

Δίνοντας σημαντική έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών της, η AeroPhoto Co Ltd έλαβε από την εταιρία EUROCERT SA τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής «Αερολήψεις και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων».

Η Διοίκηση και σε συνεργασία με τους συνεργάτες της εταιρείας έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η Εταιρεία. Η Διοίκηση από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  • Η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας.
  • Για τη πλήρη συμμόρφωση, εναρμόνιση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
  • Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους.
  • Για την διαρκή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των αμοιβαίων συνεργατών προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών.
  • Για τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής της Ποιότητας μέσω του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία σε εναρμόνιση με το Πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Για τη διαθεσιμότητα και κοινοποίηση της στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης.