Πιστοποιήσεις

Η AeroPhoto Co Ltd μετά από επιτόπιους ελέγχους, πιστοποιήθηκε κατάλληλη για τη διαχείριση απόρρητων και διαβαθμισμένων δεδομένων σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ) με επίπεδο διαβάθμισης NATIONAL – EU – NATO SECRET.