Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους / Επιφανειών

montela-epiphanias_1
montela-epiphanias_2

Η εναέρια τεχνική σάρωσης με δέσμη laser αποτελεί τη μόνη μέθοδο τηλεπισκόπησης η οποία επιτρέπει τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας (πολλαπλές επιστροφές ανά τετραγωνικό μέτρο) και ακρίβειας, ώστε ακόμα και σε δασώδη περιοχή πυκνής βλάστησης να μπορεί να αποτυπωθεί με μεγάλη ακρίβεια το έδαφος. Έτσι η τεχνολογία LiDAR επιτρέπει τη τρισδιάστατη σάρωση του εδάφους και την παραγωγή, μέσω των κατάλληλων λογισμικών, υψηλής ακρίβειας ψηφιακών μοντέλων εδάφους, επιφανειών κ.α..

Η παραγωγή των ψηφιακών μοντέλων πραγματοποιείται φιλτράροντας και ταξινομώντας επιστροφές που ανήκουν στις εν δυνάμει κλάσεις ενδιαφέροντος. Όλα τα ψηφιακά μοντέλα μπορούν να παραδοθούν σε διαφορετικά μεγέθη πλέγματος ανάλογα με την εφαρμογή του πελάτη.

Εφαρμογές Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους και Επιφανειών:

  • Υπολογισμός Υψομέτρου, Κλίσεων και Προσανατολισμού σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.
  • Αναλυτική εξαγωγή ισοϋψών καμπυλών καθώς και δημιουργία τοπογραφικού διαγράμματος περιοχής.
  • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών λεκάνης απορροής όμβριων υδάτων. Μελέτη και προσδιορισμός: (α)ταχύτητας και παροχής νερού από βροχόπτωση, (β)διάβρωσης, (γ)τοποθεσιών εναπόθεσης φερτών υλών, (δ)της πλημμύρας, κ.α.
  • Μελέτη ορατότητας σε περιπτώσεις τηλεπικοινωνιακών κεραιών και εντοπισμός τεχνιτών αντικειμένων ή βλάστησης κοντά σε καλώδια ηλεκτροδότησης.
  • Δημιουργία μηκοτομών και κατά πλάτος τομών στο έδαφος, οι οποίες βοηθούν στον υπολογισμό όγκου εκσκαφών από έργα εκχωματώσεων/επιχωματώσεων, στον προσδιορισμό ανθρώπινων επεμβάσεων στο τοπίο, στην παρακολούθηση εξέλιξης των έργων κ.α.
  • Προσδιορισμός επιφανειών περιορισμού εμποδίων στο ίχνος προσέγγισης αεροσκαφών, για την δημιουργία ενόργανων διαδικασιών.
  • Χρήση στον πολεοδομικό σχεδιασμό για τον έλεγχο των κτιρίων αλλά και πως ένα καινούριο κτίσμα μπορεί να επηρεάσει τις θεάσεις.
  • Αναλυτική χαρτογράφηση δασών/βλάστησης και υψομετρική ανάλυση τους.
  • Διαχείριση καθώς και μελέτη επιπτώσεων καταστροφών.