Μελέτη Εδάφους & Κατασκευές

Η AeroPhoto Co Ltd αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για εφαρμογές όπως ο σχεδιασμός πόλεων, η διαχείριση κατασκευών, μελέτη και χαρτογράφηση του εδάφους, παρέχοντας τρισδιάστατους χάρτες σε εξαιρετικά μικρό κόστος. Χάριν της εμπειρίας και αξιοπιστίας μας είμαστε ικανοί όχι μόνο στην απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και στην παροχή αξιόπιστων προτάσεων/στρατηγικών σχεδιασμού στο χειρισμό και την μετεπεξεργασία τους.

Τα δεδομένα LiDAR σε συνδυασμό με τις ψηφιακές ορθοφωτογραφίες αν εισαχθούν σε κατάλληλα λογισμικά GIS και CAD βοηθούν τους μηχανικούς στη μοντελοποίηση διαφόρων σεναρίων και προτεινόμενων κατασκευών για την εύρεση του βέλτιστου αποτελέσματος όπως ένας οδικός άξονας. Ο σχεδιασμός, και η διαχείριση νέων υποδομών (δρόμοι, σιδηρόδρομοι, κανάλια, αγωγοί, γραμμές μεταφοράς ενέργειας κ.λπ.) απαιτούν 3D χάρτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατασκευή τους.

Τα LiDAR δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη και έρευνα του εδάφους ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του σε εξόρυξη και κατασκευή λατομείων, καθώς και για την ακριβή ένδειξη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η υψηλή ακρίβεια του LiDAR επιτρέπει ακόμα την ακριβή ογκομέτρηση λατομείων, αποβλήτων καθώς και άλλων στοιχείων της επιφάνειας και μη.

lidar land management