Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών και Υδρολογικές Μελέτες

fusikes-katastrofes1
fusikes-katastrofes2
fusikes-katastrofes3
fusikes-katastrofes4

Η Εναέρια σάρωση με LiDAR αποτελεί την πιο αποδοτική μέθοδο που επιτρέπει τη συλλογή τρισδιάστατων δεδομένων για περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, π.χ. καταιγίδες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές και έτσι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ανάλυση και εκτίμηση των επιπτώσεων μετά το πέρας των φαινομένων.

Τα νέφη σημείων που προέρχονται από δεδομένα LiDAR μπορούν να ενσωματωθούν σε λογισμικά προσομοίωσης πλημμυρών και διάσωσης με στόχο την παροχή προηγμένων τοπογραφικών πληροφοριών για εκτίμηση κινδύνων. Στην AeroPhoto Co Ltd χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους και λογισμικά για ταχύτερες αναλύσεις και παραδοτέα προϊόντα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους.

Συγκεκριμένα είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών, οι οποίες απαιτούν ακριβή μελέτη και εκτίμηση των γεωχωρικών δεδομένων κάθε περιστατικού, ώστε να παραχθούν αξιόπιστοι χάρτες επικινδυνότητας και μοντέλα πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων, να ενισχυθούν τα συστήματα πρόληψης κινδύνων και να δημιουργηθούν χάρτες ζημιών επ’ ωφελείας ασφαλιστικών και κυβερνητικών φορέων. Επίσης, με την χρήση των ψηφιακών μοντέλων υψομετρικών δεδομένων (DEM) πραγματοποιούμε ανάλυση λεκανών απορροής. Με την ανάλυση αυτή οριοθετούμε τις λεκάνες απορροής, ενώ μπορεί να εξαχθεί και σε διανυσματική μορφή το δίκτυο των ρεμάτων μιας περιοχής

Τα κτίρια, οι κατασκευές πάνω στις όχθες ποταμών ή οι δρόμοι έχουν μεγάλη επίδραση στη ροή και στη διάδοση των ρευμάτων που οδηγούν συχνά σε αστικές πλημμύρες, και συνεπώς στις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των μοντέλων.

Δημιουργούμε χάρτες συσσωρευτικής και υδρολογικής ροής νερού για να αναλύσουμε την έκταση της πλημμύρας και να προβλέψουμε την επίδραση της γεωμορφολογίας στην αλλαγή της ροής. Αυτοί οι χάρτες χρησιμοποιούνται ευρέως στον περιφερειακό σχεδιασμό, τη γεωργία, το δασοκομία, την πρόβλεψη καταστροφών, τον σχεδιασμό δρόμων και σε πολλούς άλλους κλάδους και τομείς. Για τη μελέτη των υδρολογικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής καθώς και για την πρόβλεψη της υδρολογικής κατάστασης στο μέλλον χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα υδρολογικά μοντέλα.

Η ανίχνευση μεταβολών είναι απαραίτητη, για την παρακολούθηση της μετατόπισης του εδάφους, των αλλαγών λόγω της ανθρώπινης επίδρασης, της διάβρωσης, των κατολισθήσεων, των αλλαγών που προκαλούνται από την ηφαιστειακή πίεση και την εκτίμηση του όγκου ιζημάτων που μετακινούνται από πλημμύρες.