Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας, της κουλτούρας και της αποστολής της εταιρείας. Σεβόμενη τις αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας όπως ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, επενδύουμε συστηματικά στον τομέα μέσα από στόχους που θέτουμε και δράσεις που αναλαμβάνουμε.

Η AeroPhoto Co Ltd:

  1. Συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται ανά εξάμηνο στο χώρο της από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
  2. Χορηγεί την ερευνητική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Aristotle University Racing Team Electric ή αλλιώς Aristurtle, η οποία κατασκεύασε το πρώτο αγωνιστικό ηλεκτροκίνητο μονοθέσιο στη Βόρεια Ελλάδα,
  3. Συνδράμει και συνεισφέρει αφιλοκερδώς με τεχνογνωσία και γεωχωρικά δεδομένα σε Πανεπιστήμια, Κρατικούς και Ερευνητικούς φορείς της χώρας για την εκτέλεση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών και μη, όπως για παράδειγμα.

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς και με βάση τη μακροχρόνια συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, η AeroPhoto Co Ltd χορήγησε στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου LiDAR δεδομένα για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου αλλά και της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. γενικότερα.

Έως τώρα τα δεδομένα αυτά έχουν αξιοποιηθεί σε υψηλής στάθμης διπλωματικές εργασίες με θέματα όπως π.χ. βελτίωση των ταξινομήσεων κάλυψης γης με δεδομένα LiDAR και τεχνικές συνελικτικών νευρωνικών δικτύων, αξιοποίηση των επιστροφών LiDAR για την εκτίμηση της πυκνότητας του υδρογραφικού δικτύου, και σύγκριση φωτογραμμετρικών και LiDAR τεχνικών για την εξαγωγή DSM.

Σημειώνουμε επίσης την ευγενική συνεισφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την ψηφιακή απεικόνιση εδάφους LiDAR/DEM για την ανάδειξη του Μνημείου “Αρχαία Δίολκος”.

Βασικό μέλημα και επιδίωξη της AeroPhoto Co Ltd είναι να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους συνεργάτες της προάγοντας την ομαδική εργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Με αυτήν τη φιλοσοφία εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών με αρχές που συνάδουν με αυτές της εταιρίας, ενθαρρύνουμε την καινοτομία, πρωτοβουλία και συνεχή εκμάθηση και παρέχουμε ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων εντός της εταιρίας. Κινητήριος δύναμη της AeroPhoto Co Ltd είναι οι άνθρωποι της για αυτό επενδύουμε συνεχώς και με κάθε τρόπο σε αυτούς…